Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023


Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website earthour.org ("Website") en de Earth Hour-handelsmerken gebruikt die worden beheerd door en eigendom zijn van WWF-World Wide Fund for Nature (voorheen World Wildlife Fund) met hoofdkantoor in Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Zwitserland ("WWF", "wij", "we", of "onze").

Door het bezoeken of gebruiken van deze website en het gebruik van de Earth Hour handelsmerken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een onderdeel van de Voorwaarden dan mag u geen toegang tot de website of het gebruik van de Earth Hour handelsmerken. WWF behoudt zich het recht voor om alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden voor elke schending van deze voorwaarden en de rechten van WWF.

 

 1. Earth Hour-website

De Earth Hour-website is een internetgebaseerd platform dat gebruikers ("Gebruiker(s)" of "jij") toegang geeft tot een informatiepakket om deel te nemen aan evenementen en initiatieven gericht op het vergroten van het bewustzijn over milieukwesties ("Evenementen") en/of deze te organiseren, alsmede het downloaden, uploaden, gebruiken en delen van alle beschikbare door gebruikers gegenereerde tekst, afbeeldingen en ander materiaal ("Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud"), en alle gidsen, logo's en marketingmaterialen die door het WNF beschikbaar zijn gesteld in verband met de Evenementen en het Earth Hour-initiatief ("WWF Inhoud"), met inachtneming van de Voorwaarden ("Diensten"). De door Gebruikers Geproduceerde Inhoud en de inhoud van WWF worden vrij beschikbaar gesteld via de Website voor pc's en mobiele apparaten die toegang hebben tot het internet, met inachtneming van deze Voorwaarden.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten en inhoud van het WWF

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud van WWF (inclusief, maar niet beperkt tot, alle gidsen, logo's en marketingmaterialen die WWF beschikbaar stelt in verband met de Evenementen en de Diensten) zijn exclusief eigendom van WWF of haar licentiegevers.

De WWF-inhoud bevat ook de volgende Earth Hour-handelsmerken ("Earth Hour-handelsmerken").

 

 WWF verleent u een royaltyvrije, niet-exclusieve, beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare, , niet-toewijsbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Inhoud van WWF te gebruiken, te reproduceren en te laten reproduceren, te wijzigen en te laten wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven, uitsluitend in verband met de Evenementen en ter promotie van het Earth Hour-initiatief, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en onder alle verdere voorwaarden en bepalingen hierin.  In het geval dat u de handelsmerken van Earth Hour wilt gebruiken om redenen die verband houden met een commerciële onderneming of winstgevende operatie, moet u een formele schriftelijke overeenkomst aangaan met het WWF. 

Door gebruik te maken van de Inhoud van het WWF, inclusief de handelsmerken van Earth Hour, stemt u ermee in de Inhoud van het WWF niet te wijzigen, aan te passen, te verwijderen, te combineren met andere grafische elementen of te gebruiken naast organisatienamen, inclusief andere logo's of handelsmerken, of anderszins het perspectief of uiterlijk van de Inhoud van het WWF aan te tasten of te vervormen, inclusief, maar niet beperkt tot, het lettertype, het ontwerp, de rangschikking, de kleuren, de verhoudingen en de vorm ervan. U stemt er ook mee in de WWF-inhoud niet te gebruiken op een manier die de reputatie of naam van WWF kan schaden, en/of op een manier die aangeeft of suggereert dat WWF producten, goederen, politieke standpunten of diensten onderschrijft, goedkeurt, sponsort of ermee verbonden is die niet specifiek in lijn zijn met het Earth Hour-initiatief. Bij het gebruik van de WWF Content en Earth Hour Handelsmerken mag u naar uzelf of uw organisatie verwijzen als een supporter van Earth Hour, maar u mag niet naar uzelf verwijzen of op enigerlei wijze impliceren dat u een partner bent (formeel of anderszins) van Earth Hour of het WWF, tenzij u een formele schriftelijke overeenkomst heeft met het WWF.  U stemt er ook mee in geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen van de WWF-inhoud te verwijderen.  Bij het gebruik van de Earth Hour-handelsmerken mag u op geen enkele manier suggereren dat u werkt voor of een agent bent van het WWF.  

Het WWF behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken samen te werken met formele partners en sponsors aan wie rechten kunnen worden verleend die verder gaan dan de hierin opgenomen rechten ("Earth Hour Partners").  Alle andere individuen en organisaties zijn alleen niet-officiële deelnemers van Earth Hour en hebben niet dezelfde rechten als Earth Hour Partners tenzij en totdat zij een formele schriftelijke overeenkomst aangaan met het WWF naar goeddunken van het WWF. 

In overweging van de bepalingen van deze paragraaf, door het gebruik van de Earth Hour handelsmerken gaat u ermee akkoord dat u niet, op welke manier dan ook, de Earth Hour handelsmerken of handelsmerken die vergelijkbaar zijn met de Earth Hour handelsmerken registreert of probeert te registreren - in welk gebied en voor welke klasse dan ook - of om ze aan te vechten.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door WWF, is overeengekomen dat WWF de licentie voor het gebruik van de WWF Content te allen tijde en om welke reden dan ook kan intrekken.

Alle handelsmerken, auteursrechten, dienstmerken, ontwerpen, teksten, afbeeldingen en foto's die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden.

 

 1. User Generated Content

De Website kan Gebruikers toestaan om User Generated Content (Gebruikers-geproduceerde inhoud) te uploaden, te downloaden, te hosten, te delen en/of te publiceren, waaronder, zonder beperking, inzendingen, afbeeldingen, pictogrammen, foto's, grafieken, geluiden, muziek, video's, teksten, software, feedback, gegevens, berichten, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, scores, hints, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke of andere materialen, met uitzondering van persoonlijke gegevens anders dan anders bepaald in deze Voorwaarden.  User Generated Content kan door WWF worden gemodereerd en verwijderd als deze ongeschikt wordt geacht.  U erkent hierbij en stemt ermee in dat WWF geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige inhoud of informatie die door Gebruikers wordt verstrekt.

 1. Aanvaardbaar gebruik

U bent als enige verantwoordelijk voor de User Generated Content die u plaatst of verzendt via de Website en u stemt ermee in geen van de volgende zaken via de Website te plaatsen, verzenden of anderszins te publiceren:

 •   User Generated Content die onwettig, lasterlijk, haatdragend, intimiderend, bedreigend, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk of schadelijk is;
 •   User Generated Content die obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, ontuchtig of seksueel suggestief is, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's of andere User Generated Content die naaktheid bevat.  
 •   User Generated Content die een misdrijf zou vormen, zou aanmoedigen of instructies zou geven voor een misdrijf, de rechten van een partij zou schenden, de nationale veiligheid in gevaar zou brengen, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, staats-, nationale of internationale wet zou schenden;
 •   User Generated Content die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of ander eigendomsrecht van enige partij;
 •   User Generated Content die zich voordoet als een persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw connectie met een persoon of entiteit;
 •   Ongevraagde berichten die promoties, politieke campagnes, reclame, verzoeken of suggesties bevatten voor goedkeuring door WWF van een kandidaat voor een openbaar ambt;
 •   een valse voorstelling van uzelf als een WWF-functionaris, werknemer, agent of officiële woordvoerder, of een valse voorstelling dat u fondsen of donaties werft voor WWF;
 •   User Generated Content die op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de reputatie of naam van WWF;
 •   Privé- of persoonlijke informatie van derden, inclusief, maar niet beperkt tot: foto's, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;
 •   virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden; en
 •   User Generated Content die – naar eigen goeddunken van WWFverwerpelijk of schadelijk is of die een ander beperkt of verhindert de Diensten te gebruiken of ervan te genieten, of die WWF of de gebruikers van de Website kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, of die wettelijk verplicht moet worden verwijderd of privé moet worden gemaakt. 

 

 1. Inzendingen van User Generated Content

Bij het indienen van User Generated Content op de Website door middel van opmerkingen, per e-mail, door middel van uploaden, linken, sms en/of mms en alle andere middelen die tot uw beschikking staan, verleent u WWF een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om dergelijke User Generated Content te gebruiken, te reproduceren en te laten reproduceren, te wijzigen en te laten wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven en gereproduceerde en gewijzigde kopieën daarvan te distribueren voor zover WWF dit nodig heeft om haar non-profit en zakelijke activiteiten te bevorderen en uit te voeren. Deze voorgaande licentie blijft van kracht zolang uw User Generated Content beschikbaar is op de Website.

Wanneer andere gebruikers van de Website toegang krijgen tot uw User Generated Content of deze downloaden, verleent u deze gebruikers tevens een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om deze User Generated Content te gebruiken, te reproduceren en te laten reproduceren, te wijzigen en te laten wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven en om gereproduceerde en gewijzigde kopieën van deze User Generated Content te distribueren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

U dient zorgvuldig na te denken over de keuze van geschikte onderwerpen en onderwerpen voor foto's of video's die u indient op de Website. Houd er rekening mee dat privacywetten personen beschermen met betrekking tot het fotograferen of filmen, dus upload geen foto's of video's waarop de identiteit van anderen duidelijk te zien is, tenzij u hun schriftelijke toestemming hebt.  .  U moet altijd toestemming vragen en krijgen van personen om gefotografeerd of op video vastgelegd te worden (en dit schriftelijk vastleggen), evenals voor uw submissies van foto's of video's naar de Website (en dit schriftelijk vastleggen).

User Generated Content die niet voldoet aan het voorgaande is ten strengste verboden. WWF wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met de User Generated Content.

WWF heeft het recht om naar eigen goeddunken User Generated Content van de Website te verwijderen - tijdelijk of permanent - die geacht wordt niet te voldoen aan de vereisten hieronder of aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 1. Disclaimer

De Website en de WWF Inhoud kunnen hyperlinks bevatten naar sites op het internet die eigendom zijn van of beheerd worden door derden, waaronder, zonder beperking, het aparte e-commerce gedeelte van de Website (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), evenals de website van een Organisator van een Evenement of van Earth Hour Partners en andere hyperlinks die door Gebruikers op de Website worden geplaatst. Als u ervoor kiest om dergelijke koppelingen te gebruiken om toegang te krijgen tot dergelijke sites, stemt u ermee in om de specifieke gebruiksvoorwaarden van deze sites te lezen en te accepteren voordat u ze gebruikt. U bezoekt de sites van derden op eigen risico. WWF wijst elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit dergelijke sites of diensten van derden.

U erkent en stemt er verder mee in dat WWF een virtueel platform host dat gericht is op het helpen bij de deelname aan en organisatie van Evenementen, en dat WWF en leden van haar personeel, haar contractanten en andere personen die op enigerlei wijze aan hen verbonden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor schade of verlies, veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de Evenementen, noch met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van derden, inclusief, zonder beperking, door Gebruikers Geproduceerde Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via de sites of diensten van derden, inclusief het ongepaste, onjuiste of frauduleuze gebruik van de inhoud, goederen of diensten van dergelijke derden.

Deze Website, alsmede de Inhoud en de User Generated Content daarvan, worden door WWF aangeboden op een "as is" en "as available" basis. WWF wijst elke garantie van de hand dat de Website ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal zijn. WWF behoudt zich het recht voor de website te allen tijde te herzien of de toegang daartoe te ontzeggen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. WWF wijst ook alle expliciete of impliciete garanties af, waaronder, zonder beperking, garanties van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze pagina's.

 

 1. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen.

 

 1. Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en WWF met betrekking tot de Diensten en de Website.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Tenzij anders vereist door een dwingende wet van een lidstaat van de Europese Unie of een ander rechtsgebied, stemt u ermee in dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Website, de Inhoud en de Handelsmerken, inclusief alle geschillen, worden beheerst door de Zwitserse wet en dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Website en de Diensten uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Genève, Zwitserland.

 

 1. Persoonlijke gegevens

Door uw persoonlijke gegevens te registreren bij de registratie van uw gebruikersaccount verklaart u kennis te hebben genomen van ons Privacybeleid (inclusief het gebruik van cookies).

 

 1. Overdracht van de overeenkomst

WWF mag deze Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere partij.

 

 1. Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via contact@earthhour.org.