Podmínky použití

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 3. října 2023


Před použitím webstránky earthour.org (dále také jako „Webová stránka“) a ochranných známek Hodiny Země provozovaných a vlastněných WWF-World Wide Fund for Nature (dříve jako World Wildlife Fund) si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití (dále také jako „Podmínky", „Podmínky použití“) se sídlem v Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Švýcarsko („WWF“, „nás“, „my“ nebo „náš“).

 

Přístupem k nebo používáním této webové stránky a používáním ochranných známek Hodiny Země souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nesmíte přistupovat na Webové stránky, ani používat Ochranné známky Hodiny Země. WWF si vyhrazuje právo požádat o všechny právní prostředky, které budou dostupné v případě jakéhokoli porušení těchto Podmínek a práv WWF.

 

 1. Webstránka Hodiny Země

Webstránka Hodiny Země je internetová platforma, která uživatelům (dále také jako „Uživatel(é)“ nebo „vy“) umožňuje přístup k informační sadě, na základě které se budete moct účastnit a/nebo my organizovat akce a iniciativy, zaměřené na zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí (dále také jako „Události“), jakož i stahování, nahrávání, používání a sdílení veškerého dostupného uživatelem generovaného textu, grafiky a jiného materiálu (dále také jako „Obsah generovaný uživatelem“) a všech průvodců, log a marketingových materiálů zpřístupněných WWF v souvislosti s Událostmi a iniciativou Hodina Země (dále také jako „Obsah WWF“), v souladu s Podmínkami (dále také jako „Služby“). Obsah vytvářený uživateli a Obsah WWF jsou volně dostupné prostřednictvím Webstránky pro osobní počítače a mobilní zařízení, které mají přístup k internetu, v souladu s těmito Podmínkami.

 

 1. Práva duševního vlastnictví a Obsah WWF

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu WWF (včetně a bez omezení, jakýchkoli průvodců, log a marketingových materiálů zpřístupněných společností WWF v souvislosti s Událostmi a Službami) jsou výhradním vlastnictvím WWF nebo jejich poskytovatelů licencí.

Obsah WWF také zahrnuje následující ochranné známky Hodiny Země (dále také jako „Ochranné známky Hodiny Země“).

 

WWF vám uděluje bezplatnou nevýhradní, omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou, nepřevoditelnou a limitovanou licenci k použití, reprodukci a reprodukování, úpravě a modifikacím, veřejné realizaci a zobrazování Obsahu WWF výhradně v v souvislosti s Událostmi a k propagaci iniciativy Hodina Země pouze pro nekomerční účely a v souladu se všemi dalšími podmínkami zde uvedenými. V případě, že si přejete používat Ochranné známky Hodiny Země z důvodů souvisejících s komerčním podnikáním nebo operací za účelem zisku, musíte uzavřít s WWF formální písemnou smlouvu.

 

Používáním Obsahu WWF včetně Ochranných známek Hodiny Země souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, měnit, odstraňovat, kombinovat s jakýmikoli jinými grafickými prvky nebo používat společně s názvy organizací včetně jiných log nebo ochranných známek, případně jinak ovlivňovat nebo deformovat perspektivu či vzhled Obsahu WWF, včetně, ale také bez omezení, písma, designu, uspořádání, barev, proporcí a tvaru. Souhlasíte také s tím, že nebudete používat Obsah WWF žádným způsobem, který by mohl poškodit pověst nebo jméno společnosti WWF, a/nebo žádným způsobem, který naznačuje nebo indikuje, že WWF podporuje, schvaluje, sponzoruje nebo je spojeno s jakýmikoli produkty, zbožím, politickým názorem nebo službami, které nejsou v konkrétním souladu s Iniciativou Hodina Země. Při používání Obsahu WWF a Ochranných známek Hodiny Země sice můžete vás nebo vaši organizaci označovat za příznivce Hodiny Země, ale nesmíte se zmiňovat, ani žádným způsobem naznačovat, že jste partnerem (formálním či jiným) Hodiny Země nebo WWF, pokud nemáte uzavřenou formální písemnou dohodu s WWF. Souhlasíte také s tím, že z Obsahu WWF neodstraníte žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná upozornění na vlastnická práva. Při používání Ochranných známek Hodiny Země nesmíte žádným způsobem naznačovat, že pracujete pro WWF nebo jste pověřeným zástupcem.

WWF si vyhrazuje právo spolupracovat s formálními partnery a sponzory podle svého uvážení. Těmto entitám mohou být povolena práva nad rámec těch, která jsou uvedena zde (dále také jako „Partneři Hodiny Země“). Všichni ostatní jednotlivci a organizace jsou pouze neoficiálními účastníky Hodiny Země a nemají stejná práva jako Partneři Hodiny Země, pokud a do momentu, dokud neuzavřou formální písemnou dohodu s WWF podle uvážení WWF samotné.

 

S ohledem na ustanovení této sekce - používáním Ochranných známek Hodiny Země souhlasíte s tím, že žádným způsobem nebudete registrovat ani se pokoušet registrovat Ochranné známky Hodiny Země nebo ochranné známky podobné Ochranným známkám Hodiny Země – na jakémkoli území a pro jakoukoli třídu – nebo je napodobovat a imitovat.

 

Není-li s WWF písemně dohodnuto jinak, má se za to, že WWF může kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit licenci k používání Obsahu WWF.

 

Všechny ochranné známky, autorská práva, servisní značky, vzory, texty, grafika, obrázky, práva, která zde nejsou výslovně udělena k použití, jsou vyhrazena.

 

 1. Obsah vytvářený uživatelem

Webstránka může Uživatelům umožnit nahrávat, stahovat, hostovat, sdílet a/nebo publikovat Obsah generovaný uživatelem, včetně a bez omezení, záznamů, obrázků, ikon, fotografií, grafiky, zvuků, hudby, videí, textů, softwaru, zpětné vazby, dat, zpráv, odpovědí, otázek, komentářů, návrhů, skóre, rad, nápadů, plánů, objednávek, žádostí, apod. nebo jakýchkoliv jiných materiálů, s výjimkou osobních údajů, které nejsou stanoveny a definovány v těchto Podmínkách jinak. Obsah generovaný uživatelem může být moderován přímo WWF a pokud je považován za nevhodný, odstraněn. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že WWF nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazek za jakýkoli obsah nebo informace poskytnuté Uživateli.

 

 1. Akceptovatelné použití

Jste výhradně odpovědní za Obsah generovaný uživatelem, který zveřejníte nebo přenesete pomocí webstránky, a souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, přenášet nebo jinak publikovat prostřednictvím webstránky žádné z následujících:

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který je nezákonný, pomlouvačný, nenávistný, obtěžující, ohrožující, narušuje soukromí nebo práva na publicitu, urážlivý, pobuřující, podvodný nebo jinak nevhodný či škodlivý;

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který je obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, se sexuálním podtextem, mimo jiné včetně fotografií, videí nebo jiného Obsahu generovaného uživatelem obsahujícího nahotu. 

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který by představoval, podporoval nebo poskytoval návod pro trestný čin, porušoval práva kterékoli strany, ohrožoval národní bezpečnost nebo by jinak zakládal odpovědnost nebo porušování jakéhokoli místního, státního, národního nebo mezinárodního práva;

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který může porušovat nebo modifikovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či jiná vlastnická práva jakékoli strany;

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který se vydává za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt případně jinak zkresluje vaši příslušnost k určité osobě nebo subjektu;

 

 • nevyžádané zprávy obsahující reklamu, politické kampaně, reklamní akce, žádosti nebo návrhy na podporu jakéhokoli kandidáta na veřejnou funkci, odeslané WWF;

 

 • jakékoli nepravdivé prohlášení, že jste zástupcem, zaměstnancem, agentem nebo oficiálním mluvčím WWF, nebo jakékoli nepravdivé prohlášení, že sbíráte finanční prostředky nebo dary pro WWF;

 

 • jakýkoli Obsah generovaný uživatelem, který může jakýmkoli způsobem poškodit pověst nebo jméno WWF;

 

 • soukromé nebo osobní údaje jakékoli třetí strany, včetně a bez omezení: fotografií, adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění a čísel kreditních karet;

 

 • viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory; a

 

 • Obsah generovaný uživatelem, který je – nebo je za takový považován podle výhradního uvážení WWF – nevhodný, škodlivý nebo omezuje či brání jakékoli jiné osobě v používání nebo užívání Služeb, případně který může vystavit uživatele WWF nebo webových stránek jakékoli újmě nebo odpovědnosti a to jakékoli povahy nebo které musí být ze zákona vymazány, případně označeny jako soukromé.

 

 1. Odeslání Obsahu generovaného uživatelem

Po odeslání jakéhokoli Obsahu generovaného uživatelem na Webové stránky prostřednictvím komentářů, e-mailem, nahráním, propojením, SMS a/nebo MMS a jakýmkoli jiným způsobem, který máte aktuálně k dispozici, udělujete WWF trvalé, platné celosvětově, bezplatné, nevýhradní, převoditelné a sublicencovatelné právo k používání, reprodukování a imitaci, úpravám a modifikacím, veřejnému předvádění a zobrazování takového Obsahu generovaného uživatelem a distribuci jeho reprodukovaných a upravených kopií v rozsahu požadovaném WWF k propagaci a realizaci své neziskové organizace a obchodních aktivit. Tato licence výše uvedená zůstane v platnosti, dokud bude váš Obsah generovaný uživatelem dostupný na webstránkách.

 

Když jiní uživatelé webstránky přistupují k vašemu Obsahu generovanému uživatelem nebo si jej stahují, udělujete těmto uživatelům také trvalou, celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci na používání, reprodukování a imitaci, úpravy a modifikace, veřejné provozování a zobrazování dotčeného Obsahu generovaného uživatelem a distribuci reprodukované a upravené kopie takového Obsahu generovaného uživatelem pro jejich osobní a nekomerční použití.

 

Musíte pečlivě zvážit výběr vhodných témat a motivů pro jakékoli fotografie nebo videa odesílané na webstránky. Vezměte prosím na vědomí, že zákony na ochranu soukromí chrání jednotlivce s ohledem na jejich fotografování nebo natáčení na video, proto prosím nenahrávejte fotografie nebo videa, která jasně zobrazují identitu ostatních, pokud k tomu nemáte jejich písemný souhlas. Vždy si musíte vyžádat a získat souhlas jednotlivců s fotografováním nebo natáčením videa (a zaznamenat tuto skutečnost písemně), stejně jako s odesláním fotografií nebo videí na webstránku (a zaznamenat tuto skutečnost písemně).

 

Jakýkoli Obsah generovaný uživatelem, který není v souladu s výše uvedeným, je přísně zakázán. WWF výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z Obsahu generovaného uživatelem nebo s ním související.

 

WWF je oprávněna na základě uvážení odstranit z Webstránky – dočasně nebo trvale – jakýkoli Obsah generovaný uživatelem, který je považován za nesplňující požadavky zde uvedené nebo nesplňující jakékoli platné zákony a předpisy.

 

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

Webstránka a obsah WWF mohou obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami, včetně a bez omezení, samostatné části Webstránky pro elektronický obchod (https://wwf.teemill.com/terms-of-use/), jakož i jakékoli webstránky organizátora Události nebo partnerů Hodiny Země a jakýkoli jiný hypertextový odkaz nahraný na webstránky uživateli. Pokud se rozhodnete použít takové odkazy pro přístup na zmíněné stránky, souhlasíte s tím, že si před jejich použitím přečtete a přijmete jejich specifické podmínky použití. Na stránky třetích stran přistupujete na vlastní riziko. WWF se zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající z takových stránek nebo služeb třetích stran.

 

Dále berete na vědomí a souhlasíte, že WWF hostí virtuální platformu. Její cílem je napomáhat účasti a organizaci Událostí a že WWF a členové jejich zaměstnanců, jejich dodavatelé a další subjekty, které jsou jakkoli s nimi spojené, nenesou odpovědnost ani neručí, přímo nebo nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou nebo způsobenou v souvislosti s prováděním Události, ani s použitím nebo spoléháním se na obsah třetích stran, včetně a bez omezení, Obsahu generovaného uživatelem, dostupného zboží nebo služeb anebo prostřednictvím stránek nebo služeb třetích stran, včetně nevhodného, urážlivého nebo podvodného použití obsahu, zboží nebo služeb těchto třetích stran.

 

Tyto Webstránky, stejně jako jejich Obsah a Obsah generovaný uživatelem, jsou poskytovány WWF „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. WWF se zříká jakékoli garance, že Webstránka bude nepřerušená, bez chyb či virů. WWF si vyhrazuje právo kdykoli revidovat Webstránku nebo k ní odejmout přístup, aniž by vás předem na tuto skutečnost upozornila. WWF se také zříká jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně a bez omezení, záruk titulu, neporušení práv, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, dostupnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu těchto stránek.

 

 1. Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky použití.

 

 1. Kompletní dohoda

Tyto Podmínky představují kompletní dohodu mezi vámi a WWF s ohledem na Služby a Webstránku.

 

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

Pokud závazné právo členského státu Evropské unie nebo jakákoli jiná jurisdikce nevyžaduje jinak, souhlasíte se skutečností, že všechny záležitosti týkající se vašeho přístupu na Webstránky nebo jejich používání, Obsahu a Ochranných známek, včetně všech sporů, se budou řídit švýcarským právem a že jakékoli spory vzniklé z Webstránek a služeb nebo v souvislosti s nimi budou předloženy výhradně soudu v Ženevě, Švýcarsko.

 

 1. Osobní údaje

Registrací vašich osobních údajů při registraci vašeho uživatelského účtu deklarujete, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů (včetně používání cookies).

 

 1. Převod smlouvy

WWF je oprávněna kdykoli postoupit a/nebo převést tyto Podmínky použití v plném rozsahu nebo jen částečně na jakoukoli stranu.

 

 1. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás na contact@earthhour.org.